Kontraktbetingelser

1. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest, eller at medlemmet ved inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom fraværet skal pågå. En slik avtale må spesifiseres på denne kontrakten og kan ikke påføres etter at kontrakten har trådt i kraft. Rett til forlengelse begrenses til tre -3- måneder.

2. Etter bindingstid (standard 12 mnd) gjelder oppsigelsestid 2 mnd (bindingstid + 2 mnd oppsigelsestid.) Oppsigelse kan kun gjøres ved bruk av utmeldings skjema på hjemmesiden, eller skriftlig til mail post@evolveacademy.no

3. Etter endt bindingstid (standard 12mnd) vil kontrakten fortsette fortløpende til en av partene sier opp.

4. Medlemsskapet har 1 års bindingstid om ikke annet er påpekt i kontrakten.

5. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.

6. Det er en angrefrist på 10 dager. Er det ikke mottatt skriftlig eller muntlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende.

7. Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale kontigenten m.v. til Evolve Academy.

8. Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.

9. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk frisk og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.

10. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

11. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

12. Evolve Academy forbeholder seg å holde stengt på helligdager o.l. Samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene.

13. Rett til forandringer i opplegget forbeholdes.

14. Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, forbeholder senteret seg rett til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse medfører også utelukkelse i 24 måneder. Da uten plikt til å refundere innbetalt medlemskontingent.

15. Medlemmet har gjort seg forstått med at dersom han/hun ikke booker den respektive time, kan han/hun bli utelatt fra treningen om timen er fullbooket.

16. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene.

17. Misbruk av kampsport fører til utvisning fra Evolve Academy uten unntak.

18. Evolve Academy forbeholder seg retten til å justere treningstider.

19. Evolve Academy forbeholder seg retten til å legge til administrasjon- og fakturagebyr dersom avtalegiro ikke opprettes